A lavari la testa a lu sceccu si perdi acqua, sapuni e tempu!